۰۴ اسفند

تحلیل موقعیت در دیجیتال مارکتینگ

تحلیل موقعیت اولین بخش از برنامه بازاریابی الکترونیکی می باشد که توضیح می دهد:ما در حال حاضر کجا هستیم؟”بعد از این می توانید تعریف کنید که به کجا می خواهید بروید.ما هم به تحلیل داخلی (درون سازمان ) و هم خارجی (محیط های کسب و کار موثر بر موقعیت کسب و کار آنلاین خود) نیازمندیم.
نواحی تحلیلی سنتی آزمون شده عبارتند از:
KPIs : شاخص های کلیدی عملکرد که معیار های موفقیت کسب و کار ،نتایج،داده ها وسنجش ها را مطابق با یک مبنای استاندارد مشخص می کنند.
تحلیل SWOT :که نقاط قوت  و ضعف سازمان  وفرصت ها و تهدیدهای خارجی را تعیین می کند.
PEST :متغییر های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژی که بازار مورد نظر را شکل می دهند.
مشتریان:چند نفر از مشتریان آنلاین هستند؟چند نفر از آ« ها تلویزیون دیجیتالی تعاملی -کانال های جدید در حال ظهور -را ترجیح می دهند.
رقبا: رقبا چه کسانی هستند؟رقبای جدید کاملا آنلاین یا رقبای قدیمی همیشگی؟
توزیح کنندگان : آیا واسطه های آنلاین جدید(مانند شبکه های وابسته)در حال ظهور هستند در زمانی که توزیع کنندگان  آفلاین قدیمی در حال تبدیل خدمات خود به صورت آنلاین هستند.
Share this
Leave a reply

نظرات خود را ثبت کنید