بازاریابی کارآفرینانه چیست؟

بنگاه های کوچک و متوسط  نسبت به کسب و کار های  بزرگ  در مقابل تغییرات محیطی حساس تراند.در شرایط رکود آنها  از منابع کمتری برای ادامه کار برخوردار هستند،اما انعطاف پذیری بیشتر به آنها  امکان تغییر در تصمیم گیری ها را در شرایط مختلف می دهد.آنها همچنین از ویژگی های داخلی مانند سبک مدیریتی برخوردار هستند که بر روی عملیات آنها تاثیر گذار است و آنها را نسبت به کسب وکارهای بزرگ متمایز می سازد.

ادبیات دانشگاهی بنگاه های کوچک و متوسط به وسیله توسعه وجهه مشترک بازاریابی کارآفرینی شکل گرفته است. بازاریابی کارآفرینانه به عنوان وجه مقابل بازاریابی در کسب و کارهای بزرگ اکنون به موضوعی جذاب در کارهای دانشگاهی تبدیل شده است.

بنگاه های کوچک  و متوسط ادراک ویژه ای از ارزش بازاریابی دارند و این تاثیر در واقع تفکر استراتژیک بازاریابی است که از طبیعت خاص این نوع از بنگاه ها نشأت گرفته است. این امر باور ویژه ای را در این بنگاه شکل داده که آن ها را از سازمان های بزرگ متمایز ساخته است.اغلب بنگاه های کوچک و متوسط بخش بازاریابی رسمی ندارند و بعضی از این بنگاه های حتی قبول ندارند  و بعضی  از این بنگاه ها حتی قبول ندارند  که کار بازاریابی انجام می دهند.برای بعضی از آن ها بازاریابی،تابلو محسوب می شود و اعتقادی به آن ندارند. بنگاه های کوچک و متوسط اغلب به این افتخار می کنند که محصولاتشان درخانه تولید می شوند و کسب وکار کوچک هستند.

در ادامه باید به این نکته اشاره نمود که این درست است که ادارک بنگاه های کوچک و متوسط اثر بخشی بازاریابی،تعیین کننده میزان رسمیت در استراتژی بازاریابی بنگاه است و این امر بر شیوه ها و روش های بازاریابی شرکت تاثیر گذار است.

کارسون  و همکاران پیشنهاد می کنند که اندازه کوچک بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر کمی بر محیطی که بنگاه در آن فعالیت دارد، و این بنگاه های قدرت اندکی برای ایجاد تغییر در محیط پیرامونی خود دارند تا آن را بهبود بخشند. در اصطلاح اقتصادی،بنگاه های کوچک و متوسط قیمت تعیین شده توسط صنایع را قبول می کنند و باید این واقعیت را بپذیرند که نقش جدی در صنعت ندارند.از این گذشته،هیل معتقد است که بنگاه های کوچک و متوسط اغلب از شرکای ضعیف تری در کانال های ارتباطی خود برخوردار هستند. همه این ها باعث ایجاد فشار به این بنگاه خواهد شد تا نوعی از باریابی استفاده کنند که تعیین کند چگونگی ادراک و روش های بازاریابی را برای بنگاه کوچک و  متوسط تعیین کند.

به خاطر اندازه کوچک و متوسط این بنگاه های و فقدان سلسله مراتب رسمی،بسیاری از بنگاه های کوچک  و متوسط از روش های بازاریابی این بنگاه ها اکثرا به صورت ناخودآگاه و در جریان  انجام امور صورت می گیرد.به همین خاطر،بنگاه های کوچک و متوسط اغلب به تمرکز روی اهداف کوتاه مدت تمایل دارند چرا که آنها منابع محدود،برنامه محدود و تجارب محدود استراتژیک محدودی دارند. از این رو صاحبان کسب و کارهای کوچک را باید مردان عمل نامید تا برنامه ریزان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *